1. Zastosowanie

Stalowe ościeżnice drzwiowe ZAKPOL są przeznaczone do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych i wahadłowych, stanowiących zamknięcia otworów w ścianach, w zakresie wynikającym z właściwości technicznych określonych Aprobacie Technicznej.

Ościeżnice ZAKPOL są przeznaczone do stosowania ze skrzydłami drzwiowymi wprowadzonymi do obrotu, których wymiary i wytrzymałość odpowiadają ich właściwościom.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe ościeżnice stalowe ZAKPOL powinny być stosowane w warunkach odpowiadających klasom wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, podanych na etykiecie produktu.

Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję, stalowe ościeżnice drzwiowe powinny być odpowiednio zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi, w zależności od kategorii korozyjności atmosfery wg norm PN-EN ISO 9223:2012 i PN-EN ISO 12944-2:2001. Zabezpieczenia antykorozyjne nie są objęte Aprobatą Techniczną.

Ościeżnice ZAKPOL są przeznaczone do osadzenia w ścianach murowanych, betonowych lub lekkich, o konstrukcji szkieletowej z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych.

Stosowanie ościeżnic powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem:

-        obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych,

-        postanowień Aprobaty Technicznej,

-        instrukcji zabudowy ościeżnic.

2. Transport

Ościeżnice powinny być transportowane samochodami z krytą skrzynią ładunkową w celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. W transporcie należy zabezpieczać ościeżnice przed przesuwaniem mogącym doprowadzić do uszkodzeń ładunku i pojazdu.

3. Przechowywanie

Na czas transportu i przechowywania ościeżnice zostały tymczasowo zabezpieczone przed korozją powłoką ochronną. Ościeżnice należy przechowywać w magazynach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, z dala od materiałów pylących i żrących. Składowanie ościeżnic w magazynach otwartych, niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi może spowodować korozję ościeżnic, za co Producent nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli w czasie magazynowania, przed sprzedaniem Klientowi, stwierdzone zostaną ślady korozji lub uszkodzenia powłoki ochronnej, należy usunąć korozję i wykonać poprawki lakiernicze.

4. Przygotowanie do montażu

Przed montażem ościeżnic należy sprawdzić, czy ościeżnice nie uległy uszkodzeniu (odkształceniu) w czasie składowania lub transportu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń np. miejscowe wygięcia, skrzywienia, wichrowatość, należy doprowadzić do ich wyeliminowania tak, aby została zachowana prawidłowa współpraca drzwi z ościeżnicą. Jeżeli stwierdzone zostaną ślady korozji lub uszkodzenia powłoki ochronnej, należy usunąć korozję i wykonać poprawki lakiernicze. Montowanie ościeżnic uszkodzonych jest niedopuszczalne. Ościeżnice, błędnie dobrane, wadliwie zabudowane i użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem nie podlegają reklamacji.

Przed zabudowaniem ościeżnicę dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie od strony muru w zależności od agresywności środowiska i użytych materiałów. W środowiskach o dużej agresywności korozyjnej np. w ścianach z płyt gipsowych lub wmurowywane przy użyciu mokrego gipsu zaleca się stosowanie ościeżnic zabezpieczonych powłoką cynkową lub inną odporną na agresywne działanie środowiska. Przed zamontowaniem ościeżnic należy ich zewnętrzną powierzchnię zabezpieczyć przed zabrudzeniem np. taśmą lub folią. W przypadku zabrudzenia w czasie montażu, gdy stwierdzone zostaną ślady korozji lub uszkodzenia powłoki ochronnej, należy usunąć korozję i wykonać poprawki lakiernicze.

5. Montaż

Zaleca się, aby ościeżnice były montowane przez wyspecjalizowane grupy montażowe zgodnie ze sztuką budowlaną. Podczas montażu ościeżnicę należy ustawić tak, aby nadproże było w poziomie, a stojaki w pionie. Należy zwrócić uwagę, aby stojaki ościeżnicy były do siebie równoległe, a krawędzie stojaków i nadproża tworzyły jedną płaszczyznę. Do ustawienia ościeżnicy stosować kliny i rozpórki w celu zabezpieczenia przed przesunięciem. Prawidłowe ustawienie rozpórek zapewnia stałą szerokość pomiędzy stojakami. W usztywnionej ościeżnicy należy skasować luzy pomiędzy uchwytami a otworem w ścianie i trwale ją połączyć ze ścianą za pomocą łączników. Prawidłowe mocowanie powinno przenosić obciążenia zewnętrzne za pośrednictwem łączników bezpośrednio na ścianę.

W czasie montażu należy uważać aby montowana ościeżnica nie zmieniła położenia.

Ościeżnice przystosowane do ścian z płyty gipsowo-kartonowej należy montować na konstrukcji stalowej (przed lub w trakcie montażu płyt) przy użyciu profili usztywniających, za pomocą wkrętów w ilości zalecanej przez producenta konstrukcji (min. 2 szt. na każdy uchwyt). Należy zwracać uwagę, aby półki boczne profili były ustawione w takiej samej odległości do krawędzi ościeżnicy.

Ościeżnice bez uchwytów montażowych lub innych łączników, aby zachowały wymaganą sztywność, muszą być wypełnione zaprawą murarską lub innym materiałem budowlanym powodującym trwałe łączenie ościeżnicy ze ścianą.

W przypadku osadzania w ścianie tradycyjnie murowanej, przed zawieszeniem skrzydła drzwiowego, należy sprawdzić, czy ściana osiągnęła odpowiednią wytrzymałość.

Wolne przestrzenie wypełnić niskoprężną pianką montażową. Nie należy stosować materiałów wypełniających, które mogą spowodować korozję ościeżnicy.

Nie zaleca się montażu ościeżnic na samą piankę montażową ze względu na zbyt małą sztywność tak osadzonej ościeżnicy i możliwość jej wypaczenia.

Do ościeżnicy dobrać odpowiednie skrzydło drzwiowe z uwagi na różnorodność stosowanych zamków i grubości drzwi.

Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić pasowość skrzydła, zawiasów oraz wszystkich otworów zaczepowych. W przypadku wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości należy nie rozpoczynać montażu i zwrócić się do serwisu producenta. Reklamacje zgłaszane po wbudowaniu ościeżnicy w ścianie bez sprawdzenia prawidłowej współpracy ze skrzydłem drzwiowym nie będą uwzględniane.

W ościeżnicach z zawiasami gniazdowymi wkręcanymi i/lub ościeżnicach uniwersalnych po wyborze lewego lub prawego skrzydła należy usunąć zaślepki po jednej ze stron ościeżnicy i wkręcić zawiasy. Następnie osadzić skrzydło drzwiowe na zawiasach i usunąć zaślepione otwory zamkowe w ościeżnicy po stronie zamka drzwi.

Ościeżnice mające współpracować z samozamykaczem muszą być wyposażone m.in. w zawiasy kieszeniowe i posiadać dodatkowe wzmocnienie w nadprożu. Wykonanie takich ościeżnic należy uzgodnić z producentem przed złożeniem zamówienia.

6. Malowanie nawierzchniowe

W celu przygotowania powierzchni do malowania należy dokładnie oczyścić ościeżnicę. Uzupełnić ubytki farby podkładowej. Po wyschnięciu farby podkładowej całą powierzchnię ościeżnicy zmatowić papierem ściernym oraz usunąć ewentualne zacieki. Nie należy nakładać na farbę podkładową typu UNICOR farb nawierzchniowych w aerozolu. Przed przystąpieniem do malowania farbą nawierzchniową należy kontrolnie pomalować ościeżnicę punktowo i dokonać oceny jakości malowania. Ościeżnice wykonane z blachy laminowanej nie podlegają malowaniu.

WAŻNE:

1. Dobierając farbę nawierzchniową należy stosować się do informacji zawartych na etykietach informacyjnych producenta farby, w szczególności, czy może być stosowana na farbę podkładową typu UNIKOR.

2. Zastosowanie ościeżnic nieprzystosowanych do współpracy z samozamykaczem grozi uszkodzeniem zarówno ościeżnicy jak i skrzydła, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.

3. Zachowanie ostrożności i bezpieczeństwa w postępowaniu z ościeżnicą polega na: przemieszczaniu jej w sposób zapewniający stabilność i chroniący przed upadkiem, montowaniu za pomocą atestowanych narzędzi zgodnie ze sztuką budowlaną w stroju dostosowanym do warunków budowy i intensywności prac (okulary ochronne, maska pyłowa, kas i inne środki ochrony indywidualnej należy dobierać zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb), użytkowaniu w warunkach normalnych. Wykonując wszelkie prace związane z transportem, montowaniem i użytkowaniem ościeżnicy, należy przestrzegać przepisów BHP.

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) firma ZAKPOL Piotr Zakonek dokonała aktualizacji Polityki prywatności – czytaj dalej. Informacje na temat cookies.

  Akceptacja