1. Zastosowanie
Stalowe ościeżnice drzwiowe ZAKPOL są przeznaczone do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych i wahadłowych, stanowiących zamknięcia otworów w ścianach, w zakresie wynikającym z właściwości technicznych określonych Aprobacie Technicznej.
Ościeżnice ZAKPOL są przeznaczone do stosowania ze skrzydłami drzwiowymi wprowadzonymi do obrotu, których wymiary i wytrzymałość odpowiadają ich właściwościom. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe ościeżnice stalowe ZAKPOL powinny być stosowane w warunkach odpowiadających klasom wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, podanych na etykiecie produktu. Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję, stalowe ościeżnice drzwiowe powinny być odpowiednio zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi, w zależności od kategorii korozyjności atmosfery wg norm PN-EN ISO 9223:2012 i PN-EN ISO 12944-2:2001. Zabezpieczenia antykorozyjne nie są objęte Aprobatą Techniczną. Ościeżnice ZAKPOL są przeznaczone do osadzenia w ścianach murowanych, betonowych lub lekkich, o konstrukcji szkieletowej z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych.
Stosowanie ościeżnic powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem:

  • obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (teks jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),
  • postanowień Aprobaty Technicznej,
  • instrukcji montażu i wbudowywania ościeżnic.


2. Transport
Ościeżnice powinny być transportowane samochodami z krytą skrzynią ładunkową, ustawiane pionowo i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, w szczególności przesunięciem i upadkiem.

3. Przechowywanie
Na czas transportu i przechowywania ościeżnice zostały tymczasowo zabezpieczone przed korozją powłoką ochronną. Ościeżnice należy przechowywać w magazynach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, z dala od materiałów pylących i żrących. Składowanie ościeżnic w magazynach otwartych, niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi może spowodować korozję ościeżnic, za co Producent nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli w czasie magazynowania, przed sprzedaniem Klientowi, stwierdzone zostaną ślady korozji lub uszkodzenia powłoki ochronnej, należy usunąć korozję i wykonać poprawki lakiernicze.

4. Przygotowanie do montażu
Przed montażem ościeżnic należy sprawdzić, czy ościeżnice nie uległy uszkodzeniu (odkształceniu) w czasie składowania lub transportu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń np. miejscowe wygięcia, skrzywienia, wichrowatość, należy doprowadzić do ich wyeliminowania tak, aby została zachowana prawidłowa współpraca drzwi z ościeżnicą. Jeżeli stwierdzone zostaną ślady korozji lub uszkodzenia powłoki ochronnej, należy usunąć korozję i wykonać poprawki lakiernicze. Montowanie ościeżnic uszkodzonych jest niedopuszczalne. Ościeżnice, błędnie dobrane, wadliwie zabudowane i użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem nie podlegają reklamacji.
Przed zabudowaniem ościeżnicę dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie od strony muru w zależności od agresywności środowiska i użytych materiałów. W środowiskach o dużej agresywności korozyjnej np. w ścianach z płyt gipsowych lub wmurowywane przy użyciu mokrego gipsu zaleca się stosowanie ościeżnic zabezpieczonych powłoką cynkową lub inną odporną na agresywne działanie środowiska. Przed zamontowaniem ościeżnic należy ich zewnętrzną powierzchnię zabezpieczyć przed zabrudzeniem np. taśmą lub folią. W przypadku zabrudzenia w czasie montażu, gdy stwierdzone zostaną ślady korozji lub uszkodzenia powłoki ochronnej, należy usunąć korozję i wykonać poprawki lakiernicze.

5. Montaż
Ościeżnice należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną. Zaleca się, aby montażu ościeżnic dokonywały wyspecjalizowane grupy montażowe. Podczas montażu ościeżnicę ustawić tak, aby nadproże ustawione było poziomo a stojaki pionowo (kąt 90°), a następnie ościeżnicę unieruchomić. Należy zwrócić uwagę, aby krawędzie stojaków i nadproża tworzyły jedną płaszczyznę. W celu zabezpieczenia przed deformacją, we wnękę ościeżnicy włożyć, w trzech miejscach (na wysokości zawiasów i otworu zamka), belkę rozprężną lub deskę (patrz rysunek poniżej) tak, aby na całej wysokości ościeżnicy była zachowana taka sama szerokość wnęki. Usztywnioną ościeżnicę wypełnić należy zaprawą betonową. Do wstępnego montażu ościeżnicy można użyć pianki montażowej, wstrzykując ją punktowo w narożach. Po utwardzeniu pianki można przystąpić do wypełnienia ościeżnicy zaprawą betonową. Po związaniu betonu puste miejsca wypełnić pianką montażową lub innym materiałem wypełniającym. Nie należy stosować materiałów wypełniających, które mogą spowodować korozję ościeżnicy.
W czasie montażu należy kontrolować ustawienie ościeżnicy, a po jej osadzeniu sprawdzić czy zostały spełnione ww. wymagania producenta.
Nie zaleca się montażu ościeżnic na samą piankę montażową ze względu na zbyt słabą sztywność tak osadzonej ościeżnicy i możliwość jej wypaczenia.
Ościeżnice przystosowane do ścian z płyty gipsowo-kartonowej należy montować na konstrukcji stalowej (przed montażem płyty) przy użyciu profili usztywniających typu UA o grubości blachy 2 mm, za pomocą wkrętów w ilości min. 2 szt. na każdy uchwyt. Należy zwracać uwagę, aby półki boczne profili były ustawione w takiej samej odległości do krawędzi ościeżnicy. W przypadku osadzania w ścianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydła drzwiowego, należy sprawdzić, czy połączenie ościeżnicy z murem osiągnęło odpowiednią wytrzymałość. Do ościeżnicy dobrać odpowiednie skrzydło drzwiowe z uwagi na różnorodność stosowanych zamków i grubości drzwi. Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić pasowość skrzydła, zawiasów oraz wszystkich otworów zaczepowych. W przypadku wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości należy nie rozpoczynać montażu i zwrócić się do serwisu producenta. Reklamacje zgłaszane po wbudowaniu ościeżnicy w ścianie bez sprawdzenia prawidłowej współpracy ze skrzydłem drzwiowym nie będą uwzględniane.
W ościeżnicach z zawiasami gniazdowymi wkręcanymi i/lub ościeżnicach uniwersalnych po wyborze lewego lub prawego skrzydła należy usunąć zaślepki po jednej ze stron ościeżnicy i wkręcić zawiasy. Następnie osadzić skrzydło drzwiowe na zawiasach i usunąć zaślepione otwory zamkowe w ościeżnicy po stronie zamka drzwi.
Ościeżnice mające współpracować z samozamykaczem muszą być wyposażone m.in. w zawiasy kieszeniowe i posiadać dodatkowe wzmocnienie w nadprożu. Wykonanie takich ościeżnic należy uzgodnić z producentem przed złożeniem zamówienia.

6. Malowanie nawierzchniowe
W celu przygotowania powierzchni do malowania należy dokładnie oczyścić ościeżnicę. Uzupełnić ubytki farby podkładowej. Po wyschnięciu farby podkładowej całą powierzchnię ościeżnicy zmatowić papierem ściernym oraz usunąć ewentualne zacieki. Nie należy nakładać na farbę podkładową typu UNICOR farb nawierzchniowych w aerozolu. Przed przystąpieniem do malowania farbą nawierzchniową należy kontrolnie pomalować ościeżnicę punktowo i dokonać oceny jakości malowania.
Ościeżnice wykonane z blachy laminowanej nie podlegają malowaniu.

WAŻNE:
1. Dobierając farbę nawierzchniową należy stosować się do informacji zawartych na etykietach informacyjnych producenta farby, w szczególności, czy może być stosowana na farbę podkładową typu UNIKOR.
2. Zastosowanie ościeżnic nieprzystosowanych do współpracy z samozamykaczem grozi uszkodzeniem zarówno ościeżnicy jak i skrzydła, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.

UWAGA ! W związku z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego, informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies niezbędne do funkcjonowania serwisu. Informacje na temat cookies.

  Akceptacja